top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Balance For You, gevestigd te Houthalen en geregistreerd onder ondernemingsnummer 0659.886.743

Tog Chöd

 

 1. Door betaling van het lesgeld en/of ondertekening van het inschrijfformulier gaat de deelnemer (of ouder van de deelnemer in geval van een kind) akkoord met de algemene bepalingen van Balance For You.

 2. Indien een deelnemer na de proefles besluit om Tog Chöd les te gaan volgen, dient een inschrijfformulier ingevuld te worden. Ondertekening van dit inschrijfformulier geeft geen verplichting om aan de Tog Chöd lessen deel te nemen.

 3. De betaling van het lesgeld kan contant voldaan worden aan het begin van de les of vooraf via overschrijving op het rekeningnummer BE12 0017 8766 1092 ten name van Balance For You.

 4. Vanwege de benodigde ruimte voor Tog Chöd is het aantal deelnemers beperkt (afhankelijk van de grootte van de zaal). Indien er onverhoopt niet genoeg ruimte is voor alle deelnemers die zich ingeschreven hebben, geldt de volgorde van inschrijving voor deelname.

 5. De lestijden worden duidelijk voor alle deelnemers aangegeven, wijzigingen worden tijdig gecommuniceerd via mail of op andere wijze (uw voorkeur is aan te geven op het inschrijfformulier). De lestijden zijn ook terug te lezen op de website www.balanceforyou.be.

 6. Indien een les niet gevolgd kan worden, zal dit door de deelnemer/ouder (in geval een kind de deelnemer is) tijdig aan Balance For You gemeld worden (minimaal 24 uur voor de les).

 7. Indien de les vanwege overmacht niet door kan gaan, wordt u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld door Balance For You en wordt door Balance For You een alternatieve datum voorgesteld om de les alsnog te kunnen volgen.

 8. Tijdens de schoolvakanties vinden er geen reguliere lessen plaats.

 9. Balance For You is niet verantwoordelijk voor het zoek raken of beschadiging van eigendommen. Evenmin is er op enige wijze aansprakelijkheid voor eventuele ongevallen en/of tijdelijk dan wel blijvend letsel dat gedurende de les is opgelopen.

 10. De ouder van het kind of, in geval van volwassen deelnemers, de deelnemer zelf neemt de gezondheid van de deelnemer in acht en geeft het aan indien er bepaalde zaken zijn waarmee tijdens de les rekening gehouden dient te worden. Deze gegevens m.b.t. gezondheid worden niet bewaard door Balance For You. De ouder(s) of, in geval van volwassen deelnemer, de deelnemer zelf neemt de beslissing, en daarmee de verantwoordelijkheid, over de deelname aan de lessen. Bij twijfel dient altijd een arts geraadpleegd te worden.

 11. Daar de ledenlijst aan de gemeente doorgegeven dient te worden, indien een zaal gebruikt wordt in beheer van de gemeente, zullen de volgende gegevens van de deelnemers in deze lessen op de ledenlijst genoteerd en doorgestuurd worden naar de gemeente: naam, adres en geboortedatum.

 12. Daarnaast worden uw persoonsgegevens door Peggy Spaan (doopnaam Gertruda) van Balance For You (tel.nr: 0032468253144/ e-mail: mail@balanceforyou.be) verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de relatie als gevolg van deelname aan Tog Chöd lessen en voor direct marketing (om u op de hoogte te brengen van evt. evenementen gerelateerd aan Tog Chöd en die georganiseerd worden door Balance For You) op basis van het gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wilt dat uw persoonsgegevens door Balance For You verwerkt worden met het oog op direct marketing, volstaat het om dat mee te delen via een mail naar mail@balanceforyou.be. Via dat adres kunt u ook altijd vragen welke gegevens over u verwerkt worden en ze laten verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop Balance For You uw gegevens verwerkt, kunt u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Uw gegevens worden bewaard gedurende de periode dat u les volgt bij Balance For You tot twee maanden na beëinding van deelname. Indien u wenst op de hoogte gehouden te worden van overige activiteiten van Balance For You, kunt u dit aangeven via mail@balanceforyou.be

 

Chinese hoofdmassages

 1. De massages aangeboden op deze website zijn enkel bedoeld ter ontspanning.

 2. De massages die aangeboden worden, worden enkel aangeboden aan vrouwen.

 3. Elke eerste behandeling wordt vooraf gegaan door een kort intake gesprek. Hierin worden evt. klachten en uw wensen en verwachtingen besproken. Tijdens dit gesprek wordt bekeken of het gewenst is om bepaalde producten in te zetten tijdens de behandeling.

 4. Betaling is mogelijk via pinbetaling of cash.

 5. Bij koorts, griep mag er absoluut niet gemasseerd worden.

 6. Bij acute blessures,  hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan uw arts, voordat u een afspraak maakt.

 7. De klant wordt geacht stipt op tijd te komen.

 8. Afzeggen van een afspraak kan tot 24 uur voor de start van de afspraak.

 9. De prijzen zijn zoals aangeboden op de website.

 10. Balance For You heeft te allen tijden het recht de prijzen aan te passen.

Verkoop van producten

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Balance For You tot koop en levering van producten via het internet ongeacht het gebruikte communicatiemiddel.

Balance For You behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Het plaatsen van een bestelling  houdt automatisch in dat de klant de inhoud van deze Algemene Voorwaarden accepteert.

Prijzen/overeenkomsten

Alle prijzen en aanbiedingen gelden zolang het item beschikbaar is en de aanbieding geldig is. Voor alle creaties geldt dat er maar één item beschikbaar is. Balance For You behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen. Alle vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

Een overeenkomst komt tot stand na bevestiging van Balance For You van een bestelling van de klant. De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail. De bevestiging wordt geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven (typ- en drukfouten daargelaten). De klant dient het afleveradres bij de bestelling door te geven, zodat de verzendkosten bepaald kunnen worden (afhankelijk van gewicht en grootte) . Indien aangetekend verzenden gewenst is, dient dit bij de bestelling aangegeven te worden. Indien de verzendkosten voor de verzending bij de post opgevraagd dienen te worden, dient men rekening te houden met het feit dat de bestelling later verzonden wordt. Er zal na het plaatsen van de bestelling communicatie zijn met de klant om de gewenste manier van verzending overeen te komen.  Indien de bestelling opgehaald wordt, worden geen verzendkosten doorberekend. Ophalen kan alleen op afspraak, indien een ophaalmoment overeengekomen kan worden.

Aan de overeenkomst is een ordernummer verbonden wat vermeld staat in de bevestigingsmail. Dit ordernummer dient vermeld te worden bij de betaling. Indien de betaling ontvangen is, wordt de bestelling ingepland om te verzenden.

Verzending

Producten worden alleen verzonden naar adressen in Nederland en België. Indien een klant uit een ander land een product wenst te bestellen, wordt bekeken wat de mogelijkheden hiertoe zijn. Balance For You bepaalt of de bestelling geaccepteerd wordt of niet.

Bestellingen worden alleen verzonden op zaterdag en woensdag. Bestellingen die via de reguliere post verstuurd kunnen worden, worden eerder verstuurd indien dit mogelijk is. Afhalen is mogelijk op afspraak.

De verzendkosten worden bepaald op het moment dat de bestelling binnengekomen is (na weging van het product).

 

Betaling

Betaling van het aan Balance For You verschuldigde bedrag kan uitsluitend via een bankoverschrijving. De gegevens hiervoor ontvangt de klant via de bevestigingsmail zodra de manier van verzenden is overeengekomen en de verzendkosten bekend zijn. Zodra de betaling is ontvangen wordt de bestelling verstuurd op de eerstvolgende zaterdag of woensdag. Is de betaling niet binnen 14 dagen na het verzenden van de orderbevestiging ontvangen, dan vervalt automatisch de bestelling.

 

Retouren

De goederen die op de website aangeboden zijn kunnen, zonder opgave van reden, binnen 14 werkdagen retour gezonden worden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • De artikelen mogen niet beschadigd of gebruikt zijn.

 • De retourzending dient vooraf via e-mail bij Balance For You aangemeld te worden.

 • De naam van de klant en het ordernummer dienen duidelijk vermeld te worden op de retourzending, de enveloppe, of begeleidend schrijven

 • De zending dient degelijk verpakt te worden, zodat het product beschermd is tijdens verzending.

 • De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.

Als er aan deze voorwaarden is voldaan ontvangt de klant, binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending, het geld terug op zijn of haar bank- of girorekening.

Het is niet mogelijk om goederen te retourneren die voor de koper op maat zijn gemaakt.

 

Overig

Balance For You garandeert de goederen te leveren die op de afbeelding op de website zijn afgebeeld. De klant dient echter rekening te houden met kleurverschillen die op de afbeeldingen soms anders overkomen dan in het echt. Om deze reden kunnen er voor het plaatsen van de bestelling extra afbeeldingen van de producten en ook de maten doorgestuurd worden, zodat de klant een goed beeld heeft van het te ontvangen product.

 

Er is van ‘mijn creaties’ maar één product ter beschikking. Indien dit product door meerdere mensen gewenst is, wordt de eerste geïnteresseerde als eerste de kans geboden om het product te kopen.

 

Balance For You streeft ernaar de website zoveel mogelijk up to date te houden, maar kan niet garanderen dat de informatie op de website steeds volledig, juist of actueel is. Zo kan het voorkomen dat een product wat op de website staat, intussen verkocht is. In dat geval is het plaatsen van een bestelling voor dat product niet meer mogelijk. Balance For You houdt het recht voor om u eventueel een vergelijkbaar product aan te bieden indien dit ter beschikking is of indien dit, op verzoek, voor u gemaakt kan worden.

 

Balance For You geeft geen garanties met betrekking tot de werking, bruikbaarheid en specifieke toepassingsmogelijkheden van de producten. Voor vragen op dit gebied kunt u per e-mail contact opnemen met Balance For You. Balance For You zal u dan zo spoedig mogelijk van dienst zijn.

Balance For You is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard en omvang ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de inhoud van het gebruik (in welke zin ook) van (gegevens op) deze site.

 

Balance For You is tevens niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en omvang ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de aanschaf, de aflevering, het gebruik c.q. het niet of niet-deugdelijk functioneren van de bij Balance For You bestelde artikelen.

 

De producten die Balance For You verkoopt nemen nooit de plaats in van een arts of medicijnen. Raadpleeg dus steeds bij gezondheidsproblemen uw huisarts.

 

Op onze offertes en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

 

Uw gegevens (zoals adres en e-mailadres) worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van uw bestelling en het sturen van mail door Balance For You .

 

Niets van de website van Balance For You mag door derden zonder schriftelijke toestemming van Balance For You gebruikt worden.

 

Herziening van de voorwaarden

Balance For You is te allen tijde gerechtigd de voorwaarden van deze site aan te passen of te herzien. Indien een of meerdere van de in deze site genoemde voorwaarden niet of niet geheel uitvoerbaar blijken, blijven het overige gedeelte van de voorwaarden c.q. de overige voorwaarden van deze site onverminderd van kracht. Door gebruik te maken van deze site accepteert u alle wijzigingen en herzieningen. Van eventuele wijzigingen in de op u van toepassing zijnde voorwaarden kunt u kennis nemen door deze site regelmatig op te roepen.

Naar boven

BalanceForYou I PeggySpaan
bottom of page